Adatkezelési tájékoztató

DOMINIUM Kft. adatkezelési tájékoztató

Az DOMINIUM INGATLAN Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. (1043. Budapest, Dugonics u. 11.,
adószám: 13749468-2-41, a továbbiakban DOMINIUM KFT, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő,
magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

E tájékoztató célja, hogy rögzítse az DOMINIUM KFT által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési
elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
Az DOMINIUM KFT kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden
adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott
elvárásoknak.
Az DOMINIUM KFT elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az DOMINIUM KFT a
személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Fogalmak
 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; © TMSI Kft. 2017. nov: 753951+VP7751
 „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
 „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog
határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat
az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;
 „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama
Az DOMINIUM Kft. adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen
alapulnak.
Amikor az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtjük, az DOMINIUM Kft. a
személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő
információk mindegyikét:
a) az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
c) ha a személyes adatokat nem az érintettől szereztük meg: az érintett személyes adatok
kategóriái;
d) adott esetben a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen.
Az említett információk mellett az érintettet a következő kiegészítő információkról is tájékoztatjuk:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett
adathordozhatósághoz való jogáról;
c) az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban
történő visszavonásához van joga az érintettnek, amely nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen
alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a
személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az
adatszolgáltatás elmaradása.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése
esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-
korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek
bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja
e címzettekről.
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az
adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen,
akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens az DOMINIUM KFT. rendszerén belül
valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
Az DOMINIUM Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a
vonatkozó szerverein találhatók meg.

Az DOMINIUM KFT a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
 hitelessége és hitelesítése biztosított;
 változatlansága igazolható;
 a jogosulatlan hozzáférés ellen védett
legyen.

Az DOMINIUM KFT az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné
válás ellen.

Az DOMINIUM KFT a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és
szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az
adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek,
protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel
szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére,
módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az DOMINIUM Kft. megtesz minden tőle
elvárható óvintézkedést.
Cégünk adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az DOMINIUM KFT által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársaink jogosultak
megismerni, azokat harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből (pl.
adósságbehajtás), jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez a Felhasználó előzetesen kifejezett
beleegyezését adta.
Sütik – cookie – k
Az Domínium Kft weboldalain tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy
karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén
annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása
esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának
tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen
cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett az DOMINIUM KFT
webhelyén.
Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az
ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan,
hogy a böngészőben
 hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy © TMSI Kft. 2017. nov: 753951+VP7751
 hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
Ügyfélkapcsolat
Amennyiben cégünkkel, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele,
kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk.
Egyéb
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Cégünk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett
egyoldalúan módosítsa.
Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért
kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben
felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az DOMINIUM Kft-t.

Eljárási szabályok
A személyes adatokról az információ adásra, törlésre, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő
rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, 30 napon belül
írásban közli az elutasítás indokait.
Adatvédelmi hatóság
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06.1.391.1400, Fax: 06.1.391.1410, E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap:http://www.naih.hu